2014-12-15

Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko

Na mocy porozumienia z dnia 25 czerwca 2007 roku zawartego pomiędzy Ministrem Środowiska a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie realizacji „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” dla osi priorytetowych: I – Gospodarka wodno-ściekowa i II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości poniżej 25 ml euro) WFOŚiGW w Gdańsku pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla w/w osi priorytetowych POIiŚ na terenie województwa pomorskiego.

Do zadań WFOŚiGW w Gdańsku należy przede wszystkim:

  • przygotowanie i ocena projektów (w tym zawieranie z beneficjentami umów o dofinansowanie projektów w ramach POIiŚ),

  • prowadzenie działań kontrolnych (m.in. w zakresie zamówień publicznych oraz zawieranych umów dla zadań objętych danym projektem),

  • monitoring i sprawozdawczość,

  • zarządzanie finansowe i rozliczanie projektów,

  • informacja i promocja.

Szczegółowe informacje na temat Funduszu Spójności oraz istotne dokumenty, podręczniki, wytyczne i formularze do pobrania są umieszczone na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku w zakładce "Fundusze europejskie"