2014-12-07

Status Prawny

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2017 poz. 519 ). Fundusz posiada osobowość prawną i jest samorządową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z poźn. zm.).
Podstawowym zadaniem Funduszu jest przeznaczanie będących w jego dyspozycji środków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa oraz zapewnienia pełnego wykorzystania niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z Unii Europejskiej przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.
 
Na mocy porozumienia z dnia 25 czerwca 2007 roku, zawartego pomiędzy Ministrem Środowiska a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Fundusz pełni rolę Instytucji Wdrażającej „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko” dla osi priorytetowych: I – Gospodarka wodno-ściekowa i II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości poniżej 25 ml euro).
 
Środki finansowe będące w dyspozycji Funduszu pochodzą głównie z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie Prawa ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych. Fundusz przeznacza środki na finansowanie przedsięwzięć służących ochronie środowiska na terenie województwa pomorskiego zgodnie z „Programem Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020" i „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018", oraz "Strategią działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013 - 2016" przyjętą uchwałą nr 55/2012 Rady Nadzorczej z dnia 21 września 2012r.
 
Strukturę organizacyjną opisuje Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku nadany uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 1204/XLIX/10 z dnia 28 czerwca 2010 roku, zmieniony uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 181/IX/11 z dnia 27 czerwca 2011 r. 
 
Skład Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku:
  1. Danuta Grodzicka-Kozak - Prezes Zarządu
  2. Maciej Kazienko - Zastępca Prezesa Zarządu
Skład Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku:
  1. Pan Jacek Krawczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku
  2. Pan Zenon Odya - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku
  3. Pani Agata Jojczyk - wyznaczona przez Zarząd NFOŚiGW
  4. Pan Patryk Demski - wyznaczony przez Wojewodę Pomorskiego spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych
  5. Pan Przemysław Jan Marchlewicz - wyznaczony przez Wojewodę Pomorskiego

Załączniki

  Statut Wojewódzki...ej w Gdańsku 56,55 KB (pdf) szczegóły pobierz